wtorek, 25 września 2018 Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Słowo na dziś

wtorek, 25 września 2018Bł. Władysława z Gielniowa, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe

PIERWSZE CZYTANIE

1 Kor 1, 18-25 Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: «Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę». Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 9, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 16, 24-27 Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Oto słowo Pańskie