piątek, 21 stycznia 2022 Wspomnienie Św. Agnieszki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Koło Nieustającego Różańca

Święty Jan Paweł II w "Rosarium Virinis Mariae" mówi: 

„Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną… Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa…” i dalej: „ … jeśli liturgia, jako działanie Chrystusa i Kościoła jest zbawczym działaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, to różaniec, jako "medytacja" o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontemplacją. Zgłębianie się, tajemnica po tajemnicy, w życie Odkupiciela sprawia bowiem, że to, co On zdziałał, a liturgia aktualizuje, zostaje dogłębnie przyswojone i kształtuje egzystencję…" 

róż3

W obecnym czasie, istnieje parę zasadniczych pobożności chrześcijańskich opartych na różańcu, w naszej parafii najbardziej znane są Koła Żywego Różańca, niemniej dużą estymą wśród naszych wiernych cieszy się też Nowenna Pompejańska, jest też kilka osób uczestniczących w tzw. Nieustającym Różańcu. 

Nieustający Różaniec to forma modlitwy, zwana też niekiedy Jerychem Różańcowym, polegająca na tym, że różaniec jest odmawiany dniem i nocą bez przerwy. Członkowie składają Bogu daninę nieustającej modlitwy, mają ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten sam dzień i tę samą część Różańca. Jest to nie tylko modlitwa nieustająca, ale i ofiarna. W istniejących strukturach kół „Złotej Róży” z naszej parafii jest parę osób, które w łączności z innymi członkami „Złotej Róży” z innych, sąsiednich parafii, otoczyły takim różańcem intencje Matki Bożej, papieża, biskupów i kapłanów. Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest ogromną pomocą w życiu, tak kapłanom jak i modlących się, gdyż ubogaca ona wszystkich, którzy w duchu miłości do kapłanów podjęli tę modlitwę. 

róż2


Koła Żywego Różańca

Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątki różańca. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy członkowie spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemnicami. W wypadku, kiedy koło nie ma pełnej ilości osób, brakujące tajemnice są odmawiane jako dodatkowe. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ciekawostką jest fakt, że ojciec Szymon Niezgoda był też ze swoimi misjami u nas, w naszej parafii.